تبلیغات


شمارش اعداد

ساعت

اشکال ریاضی

مربع های شگفت انگیز

تقارن

آموزش جمع

کارگاه جمع

اضافه کردن

جمع دومینوها

آموزش اشکال دو بعدی

اعداد روی محور

شمارش اعداد

مفهوم جمع

آموزش شمارش

مرتب کردن

آموزش شمارش

شمارش حیوانات

الگویابی

شمارش با انگشت

شمارش ماهی ها

جمع چند جمله ای

جمع چند رقم

بازی فصل ها

شمارش 1 تا 12

مرتب کردن

شمارش چوب خطی 1

شمارش چوب خطی 2

آشنایی با اعداد

بازی با اعداد

مسابقه جمع