تبلیغات

خروس

                                                                                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گوزن

                                                                                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زرافه

                                                                                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسب

                                                                                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خرگوش

                                                                                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گوسفند