5 دبستانی

وبلاگی برای تمام کودکان

.

صفحات جانبی

تبلیغات


ملاکهای گزینش مواد درسی در دوره ابتدایی

ملاکهای گزینش مواد درسی دوره ابتدایی چیست ؟ ما بر اساس چه ملاکهایی، مواد درسی از قبیل انشاء ، املاء ، ریاضیات ، ادبیات ، علوم تجربی و ... را برمی گزینیم ؟
اولین ملاک گزینش مواد درسی ،
اهداف تعلیم و تربیت می باشد. یکی از اهداف آموزش و پرورش ، شکوفایی استعدادهای عمومی است .
برنامه های درسی باید با مراحل رشد کودک هماهنگ باشند . کودک در این دوره، ویژگیهای جسمی ، روانی ، عاطفی و فکری خاصی داشته و تفکر محسوسی دارد.
مواد درسی دوره ابتدایی ، باید با توجه به میزان
رشد جسمی ، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک برگزیده شود ، متناسب با مدت تحصیل وی باشد و به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا معلم بتواند در انتخاب روش و رعایت ویژگیهای فردی دانش آموز ، فعالیت درستی انجام بدهد . معلم باید در انتخاب مواد درسی ، دانش و مهارتها آزاد باشد تا بتواند ، ویژگیهای فردی دانش آموزان را در نظر بگیرد .  همانطور که در مباحث پیش گفته شد ، به طور کلی ، دو نوع تفاوت بین انسانها وجود دارد :

تفاوتهای درون فردی و بین فردی . انسانها دارای تواناییهای یکسانی نیستند. معلمان باید با توجه به ویژگیهای فردی (درون فردی) و متفاوت انسانها (بین فردی) ، از قبیل آموزش برنامه ای و یادگیری در حد تسلط ، به آموزش انفرادی روی بیاورند.
روشهای آموزشی خاصی نباید به معلمان تحمیل گردد ؛ حتی به دانش آموزان نیز نباید مواد درسی را تحمیل کرد ، بلکه ما باید آن جمله از مواد درسی را انتخاب کنیم که دانش آموز به آن علاقمند می باشد .
مواد درسی ، باید با پیشرفت علوم و فنون هماهنگ باشد . بحران عمیقی که در نظام آموزشی کنونی وجود دارد ، عدم هماهنگی محتوای درسی با اطلاعات ، دانش روز ، تکنولوژی و علوم و فنون است.
مواد درسی باید متناسب با نیازهای کودک و جامعه بوده و جنبه کاربردی داشته باشد . پی بردن به نیازهای دانش آموزان ، از طریق انجام نیاز سنجی علمی و دقیق ، راهگشای خوبی برای آموزش و پرورش است. تحقیقات نشان می دهند که در تعلیمات ابتدایی ، نیازهای علمی به درستی رعایت نشده ، جنبه
کاربردی ندارند و منجر به تحول عملی در شخصیت کودک نمی شوند.    واگذاری آموزش به معلمان ، انتخاب محتوای درسی و روشهای آموزشی، به سه طریق انجام می شود :

1-انتخاب آزاد : معلم به طور کامل آزاد است که با توجه به نیازهای خاص دانش آموزان ، مواد درسی را تعیین کند .
2-انتخاب مقید : معلم از بین کتابهای درسی تعیین شده ، تعدادی را انتخاب می کند .
3-انتخاب محدود : سازمان تألیف کتب درسی ، کتابهایی را می نویسد و معلم ناچار است که تمام محتوای کتاب را در طول سال به دانش آموزان ارایه دهد.
تا سال ١٣٣٢ تأسیس نظام آموزشی نوین ایران - انتخاب آزاد، مطرح بوده و معلمان محتوای آموزشی را تعیین می کردند ، پس از آن تا سال١٣٤٥ انتخاب مقید مطرح شد ، ولی از سال ١٣٤٥ به بعد ،انتخاب محدود جایگزین شده است .
به طور کلی ، در مرحله ابتدایی ، باید تدریس کتاب ها کاهش یابد ، متمرکز بر فعالیتهای دانش آموز باشد و دانش آموز فعالانه در آموزشها شرکت کند.
تحقیقات نشان می دهد که دوره ابتدایی ، بهترین سن یادگیری زبان خارجی است و دانش آموزان در این سن ، زبان را با لهجه بهتری فرا می گیرند.    نظام های آموزشی رایج دنیا

نظامهای آموزشی رایج در دنیا به سه دسته متمرکز ، نیمه متمرکز و غیر متمرکز تقسیم می شوند : نظام آموزشی ایران از ابتدا متمرکز بوده، تمام اهداف و روشها در مرکز تعیین شده و به مناطق دیگر ابلاغ می شود.    برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی

یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت ، برنامه ریزی درسی است . بدون برنامه ریزی ، در هیچ دوره ای نمی توان کاری را انجام داد .    برنامه ریزی درسی در دوره ابتدایی ، به سه مرحله طراحی ، اجرا و ارزشیابی تقسیم می شود  1-مرحله طراحی :

معلم به طراحی دوره می پردازد ، یعنی چگونگی محتوا ، ارایه ، سازماندهی محتوا ، ارزشیابی ، روشهای آن مشخص می شوند .
طراحی، برنامه از پیش تعیین شده ای برای اجرا و ارایه تعلیم و تربیت است. در طراحی، اهداف رفتاری ، روشهای تدریس ، شرایط و فضای یادگیری، گروههای یادگیری ، منابع مادی و انسانی ، وسایل کمک آموزشی، انواع ارزشیابی و نحوه ارزشیابی مشخص می گردند .

پس از مرحله اجرا ، به ارزشیابی می پردازیم . گام اول در برنامه ریزی درسی ، تعیین
هدف است . در برنامه ریزی درسی ، اهداف کلی باید مشخص شوند ، از آنها به اهداف جزئی برسیم و اهداف جزئی را به اهداف رفتاری تبدیل کنیم . منظور از اهداف رفتاری ، اهدافی است که منظور معلم را از آموزش ، به صورت رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری مشخص می کنند. به صورت دقیق ، آن نوع رفتاری است که از افراد ، در پایان درس انتظار داریم، یعنی سطح توقع ما را از دانش آموز مشخص می کنند .

پس از تعیین اهداف ، مخاطب مورد توجه قرار می گیرد. در مدرسه، مخاطب همان دانش آموزان ، علائق و نیازهای آنها می باشد . در این جا باید به میزان رشد ذهنی ، سطح تواناییها و سابقه خانوادگی آنها نیز توجه داشت.

پس از تعیین اهداف و مخاطب ، باید برای رسیدن به اهداف، محتوای خاصی را پیش بینی نمود و به سازماندهی محتوا پرداخت . ارتباط و ساز، ارزشیابی، روشهای ارزشیابی مشخص می شوماندهی برنامه درسی یا محتوای درسی ، به دو شکل ارتباط افقی و ارتباط عمودی یا منطقی است.

منظور از ارتباط عمودی ، این است که مواد
درسی مرحله به مرحله، بطور سلسله مراتبی و گام به گام به دانش آموز آموزش داده شوند ، هر مرحله پیش نیاز مرحله بعد ، و مرحله بعد نتیجه مرحله قبل باشد ، برای مثال، چنانچه جغرافیای پایه پنجم با جغرافیای پایه چهارم مرتبط باشد ، جغرافیای پایه چهارم نیز با جغرافیای پایه سوم در ارتباط است ، این ارتباط را ارتباط عمودی یا منطقی می نامند . به عبارت دیگر ، باید بین مواد درسی پایه های مختلف تحصیلی ، ارتباط و انسجام منطقی وجود داشته باشد.

منظور از ارتباط افقی ، این است که باید بین دروس مختلف یا پایه تحصیلی ارتباط منطقی وجود داشته و مواد درسی از هم گسیخته نباشند. به عنوان مثال ، باید ارتباط منطقی بین دروس تاریخ ، جغرافیا ، ادبیات و ریاضیات وجود داشته باشد و این مواد درسی ، در ارتباط با یکدیگر تدریس شوند. برای مثال مثالهایی که هنگام تدریس ریاضیات ، مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند مبتنی بر تعلیمات اجتماعی باشد .
لازمه ارایه یک محتوای سازمان یافته و منسجم ، این است که ما در سازماندهی محتوای درسی دوره ابتدایی ، نسبت به این دو نوع ارتباط ارتباط افقی و عمودی - توجه کافی داشته باشیم .  

پس از تعیین محتوا ، وسیله مشخص می شود . منظور از وسیله ، وسایل کمک آموزشی یا سخت افزار تکنولوژی آموزشی است که باید هنگام آموزش مورد استفاده قرار گیرند .
جایگاه نیاز سنجی در این سلسله مراتب کجاست ؟ آیا ابتدا باید نیاز سنجی شود و پس از آن ، تعیین هدف ، محتوا و ... صورت گیرد یا اینکه ابتدا هدفها و سپس نیاز سنجی و ... را مشخص کنیم .

اهداف تعلیم و تربیت ، دارای منابعی هستند که یکی از آن منابع ، نیاز سنجی است.
اهداف ، باید بر اساس نیاز سنجی تعیین شوند . بنابراین ، ما باید
نیازهای افراد را صورت دقیق شناسایی کرده و بر اساس آن نیازها ، اهداف تعلیم و تربیت را مشخص کنیم.
یکی از منابع تعیین نیاز ، دانش آموزان هستند ، ولی از آنجا که در این دوره، دانش آموزان نمی توانند نیازهای خود را بیان کنند ، نقش والدین و معلم در تعیین نیازها بسیار مهم است.
دانش آموزان در این سن قادر به بیان نیازهای آموزشی خود نمی باشند ، در نتیجه باید نیازها را به طرق مختلف کشف نمود. برای مثال ، می توان نظر متخصصان تعلیم و تربیت، اولیاء تعلیم و تربیت، دست اندرکاران نظام آموزشی و معلمان را جویا شد یا از روش " پیک نیک دلفای " استفاده نمود.

در روش " پیک نیک "، از یک نمونه جامعه معلمان دوره ابتدایی ، نیازهای آموزشی دانش آموزان را می پرسیم ، بر اساس نیازهای مشخص شده توسط معلمان ، پرسشنامه جدیدی می سازیم و از گروهی از افراد، می خواهیم که نیازها را اولویت بندی نمایند .

پس از مشخص کردن وسایل آموزشی ، باید روشها را معین نمود، ارائه محتوا باید به چه صورت باشند ؟ معلم باید از یک روش آموزشی یا از انواع روشها استفاده کند ؟
بدیهی است که معلم در آموزش خود ، باید از روشهای متنوعی استفاده نماید ، زیرا یک روش خاص ، پاسخگوی تعلیمات ابتدایی نیست. انتخاب روش باید مبتنی بر اهداف ، نیازها ، مخاطبین ، سن دانش آموزان و میزان رشد ذهنی آنها صورت گیرد .

پس از طراحی و اجرای آموزش ، ارزشیابی صورت می گیرد.
ارزشیابی ، باید بتواند تمامی اهداف را مورد سنجش قرار دهد ، نه اینکه فقط مبتنی بر محفوظات دانش آموزان باشد . ارزشیابی ، باید از تمام ابعاد شناختی شخصی انجام گیرد ، نه اینکه فقط محدود به سطح دانش شود، بلکه باید قوه فهم ، تمیز ، کار بستن ، تحلیل ، ترکیب ، ارزشیابی و قضاوت دانش آموزان را نیز بسنجد .
ارزشیابی باید به طور مستمر صورت بگیرد ، نه فقط در پایان دوره آموزشی !    به طور کلی ، چهار نوع ارزشیابی تشخیصی ، تکوینی ، تراکمی و پیگیری وجود دارد :

ارزشیابی تشخیصی ، در ابتدای ورود دانش آموز به کلاس درس ، به خصوص در ابتدای سال تحصیلی ، صورت می گیرد و بر مبنای این ارزشیابی، می توان میزان معلومات و آمادگی دانش آموزان را برای کسب اطلاعات جدید ، مورد بررسی قرار داد . گام اول تدریس بر اساس این ارزشیابی مشخص می شود .
ارزشیابی تکوینی ، در طی جریان آموزش که معلم در حال آموزش و دانش آموز در حال یادگیری است ، صورت می گیرد . هدف این است که دانش آموز ، چه میزان از مطالب درسی را یاد می گیرد ؟
ارزشیابی تراکمی ، همان است که در اکثر مقاطع ، در پایان ثلث ، ترم یا سال انجام می شود و متأسفانه نقایصی را به همراه دارد (در صورتی که محدود به این ارزشیابی باشیم).
منظور از ارزشیابی پیگیری ، این است که پس از مدتی که از دوره
آموزشی گذشت ، ما مطالب آن دوره و موضوعات درسی پایه قبلی را مورد ارزشیابی قرار می دهیم و هدف این است که بتوانیم ، میزان تثبیت مطالب و یادگیریها را در ذهن دانش آموزان بسنجیم .

:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ
Related Posts
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic