5 دبستانی

وبلاگی برای تمام کودکان

.

صفحات جانبی

تبلیغات

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از درس قرآن سوم ابتدایی

نویسنده : معلم
تاریخ : شنبه 6 مرداد 1397 09:10 ق.ظ

با توجه به ویژگی های ارزشیابی مذکور در اصول حاکم بر برنامه ی آموزش قرآن، ارزشیابی باید در خدمت یادگیری قرار گیرد. از این رو معمولاً فعالیت های تدریس، تمرین و پرسش، توأمان و همراه یکدیگر اتفاق می افتد. توجه به این نکته از دو جهت مهم است. اوّل آن که هر چند رسیدگی به تکلیف دانش آموزان در انجام تمرین های ” انس با قرآن در خانه ” نیازمند اختصاص وقت خاصی است، اما غیر از این مورد نیازی نیست که وقت خاصی برای پرسش از دانش آموزان اختصاص داده شود؛ بلکه در تدریس آیات هر درس، علاوه بر تمرین، توانایی دانش آموزان نیز ارزشیابی می شود. ثانیاً چنین رفتار و نگاهی موجب آمادگی دائمی دانش آموزان می شود و هم چنین زمینه ی کاهش اضطراب آن ها در انجام پرسش با تعیین وقت قبلی و را فراهم می آورد.

با رعایت نکات فوق، ارزشیابی درس قرآن در پایه ی سوم ابتدایی به صورت شفاهی و در دو نوع مستمر و پایانی به شرح زیر انجام می شود.

ارزشیابی درس قرآن در پایه ی سوم ابتدایی به صورت شفاهی و در دو نوع مستمر و پایانی به شرح زیر انجام می شود.

الف) ارز شیابی مستمر: نمره ی ارز شیابی مستمر با توجه به میزان مشاركت دانش آموز در فعالیتهای یادگیری تعیین می شود. اهمّ این فعالیتها در درس قرآن عبارت است از:

 1. مشاركت در جمع خوانی عبارات نماز از روی لوحه و همراهی با نوار آموزشی
 2. مشارکتدر خواندن آیات و عبارات قرآنی از روی لوحه ی آموزشی
 3. میزان توانایی در خواندن آیات و عبارات قرآنی كتاب درسی در پرسش های تدریجی و توأمان با فعالیت های تدریس و تمرین آیات دروس
 4. مشاركتدر كار گروهی به منظور فهم بیشتر (بیان مصادیق پیا مهای زندگی) (پیام قرآنی)
 5. اعلام آمادگی برای خواندن لوحه، آیات و عبارات از روی كتاب درسی
 6. بیانداستا نهای قرآنی كتاب
 7. انجاممنظم تكلیف انس با قرآن در خانه
 8. انجامفعالیت های خارج از کلاس مرتبط با درس قرآن مانند:

ü     خواندن روزانه ی قرآن در خانه؛

ü     تهیه ی نوار آموزشی قرآن یا سایر نوارهای قرآن و استماع آن در خانه؛

ü     شناسایی و درک معنای کلمات و عبارات ساده ی قرآنی در هر درس؛

ü     حفظ برخی از سوره ها، آیات و پیام های قرآنی؛

ü     تلاوت قرآن با صوت خوش و زیبا؛

ü     نقاشی، خوش نویسی و انجام سایر كارهای هنری دربار ه ی پیام های قرآنی، داستان ها و

ü      شركت در جلسات و مسابقات قرآنی مانند حضور در دارالقرآن ها و سایر برنامه های مشابه؛

 

 

ü     جمع آوری مطالبی درباره ی قرآن از مجموعه ی كتابهای درسی دوره ی ابتدایی؛

ü     توجه به اخبار روز قرآنی و بیان برخی از آ نها در كلاس، با استفاده از روزنامه ها، رادیو و سیمایقرآن، برنامه های اخباری صدا و سیما و

ü     تولید روزنامه های دیواری خاص قرآن با ارائه ی مطالب مربوط به آن در روزنامه های دیواریمدرسه. بدیهی است آموزگار می تواند در چارچوب برنامه ی آموزش قرآن و مناسب با اصول،محتوا و روشهای آن، دانش آموزان را به هر فعالیت مناسب دیگری نیز ترغیب و تشویق كند.

تذكرنباید پرداختن به فعالیت های خارج از كلاس، فعالیت اصلی آموزش قرآن را تحت الشعاع قرار دهد.

آموزگار با توجه به وضعیت هر دانش آموز نسبت به این فعالیت ها و با اوّلویت دادن به میزان تواناییروخوانی آیات و عبارات قرآنی كه هدف اصلی درس قرآن در دوره ی ابتدایی است، نمره ی هر دانش آموزرا در ارزش یابی مستمر مشخص می كنددر این جا چند نكته مهم یادآوری می شود:

 

 1. در ارزش یابی مستمر نباید میانگین نمرات طول نیم سال ملاک عمل باشد؛ بلكه روند پیشرفت دانش آموز مدّ نظر است. انتظار می رود که روند یادگیری عموم دانش آموزان رو به رشد باشد و اگر استثنائاً دانش آموزی چنین پیشرفتی ندارد، باید علت آن را بررسی كرد و حتی الامكان رفع اشكال کرد.
 2. در ارزش یابی مستمر باید به تفاوت های فردی دانش آموزان نیز توجه شود. برای مثال، دانش آموز كم استعدادی را كه از تلاش و كوشش خوبی برخوردار است، نباید با دانش آموزان قوی سنجیده و ملاک ارزش یابی آن ها یكسان باشد.
 3. با توجه به آیین نامه ی امتحانات « ابتدایی و راهنمایی تحصیلی »حداقل پنج نمره از نمره ی ارزش یابی دانش آموزان در هر نیم سال، به فعالیت های خارج از كلاس آن ها اختصاص دارد. انجام تكلیف انس با قرآن در خانه می تواند یكی از مهم ترین فعالیت های خارج از كلاس باشد. دانش آموزانی كه این تكلیف را منظم انجام می دهند، هر چند كه گاهی در انجام برخی از آن ها با اشتباه روبه رو شوند، می توانند حداكثر نمره ی فعالیت های خارج از كلاس را به خود اختصاص دهند

ب)ارز شیابی پایانی: در پایان هر نیمسال از دانشآموزان بصورت شفاهی به شرح زیر، ارز شیابیپایانی به عمل می آید.

 

 

تبصره: هردانشآموزباتوجهبههریکازمواردزیرودرمجموعحداكثردونمره یتشویقیمیتواندكسبكند.

١خواندنعباراتقرآنیبهصورتروان

٢  حفظیکصفحهازآیاتكتابدرسی(مانندآیةالکرسی)

۳حفظحداقلچهارپیامقرآنیازپیامهاییكهدرهرنیمسالتدریسشدهاست.

۴حفظعباراتاذانواقامهواذکارنماز

٥  قرائتعباراتواذکارنمازتقریباًشبیهنوارآموزشی

شیوهیكسرنمرهدرارزشیابیپایانی

الف)  روخوانی:

1بهازایهركلمهغلطخواندهشدهنیم(0.5)نمرهكسرمیشود.درصورتیكهدانشآموزغلطخودراباتذکرمعلّمیابدون / آن،تصحیحكند،نمرهایازویكسرنمیشود.

۲درصورتیكهدانشآموزنمیتواندکلماتوعباراتقرآنیكتابرامطابقسطحانتظارارزشیابیپایانی جدولصفحهقبل  بخواند،یامكثوبرگشتهایزیاددارد،باتوجهبهمیزاننقص،حداكثردونمرهازاوكسرمیشود.

ب)  پیامقرآنی:اگردانشآموزپسازخواندنمتنوترجمهیپیامازرویكتاب،نتوانددرباره یآنتوضیحدهدیامصداقیرابیانكندویاتوضیحارائهشدهخیلیازمفهومپیامدورباشد،نمرهیآنپیامرا (هرپیام یکنمره)كسبنمیكندویابهمیزاننقص،ازنمرهاشكسرمیشود.

تذكر: درارزشیابیهمیشهبهنكاتزیرتوجهداشتهباشید:

۱.ارزش یابی نباید موجب تضعیف علاقه ی دانش آموزان به درس قرآن شود. از این رو، باید از سخت گیری های بی جا پرهیز كرد یا به نحوی ارزش یابی را انجام داد كه دانش آموزان، آن را جزئی از فرایند یادگیری احساس كنند تا محیطی اضطراب آور همراه با فشار روانی ایجاد نشود.

۲.مهارت روخوانی قرآن، به تدریج كسب می شود؛ از این رو، نباید انتظار داشت كه همه یا بیش تر دانش آموزان مهارت روخوانی آیات یک درس را در زمان تدریس به طور كامل كسب كنند. هر دانش آموز با توجه به استعداد خود، این مهارت را به تدریج در دروس بعدی به دست می آورد.

۳.با توجه به اصل تفاوت های فردی بهتر است از دانش آموزان ضعیف تر، درباره ی قسمت های ساد ه ی كتابپرسش كرد.

 

۴.فرصت رفع اشكال را برای دانش آموزان فراهم آورید تا بتوانند اشتباه خود را تصحیح كنند. برای مثال، تذكر برای برگشت و صحیح خواندن، درصورتی كه موجب اضطراب بیش تر دانش آموزان نشود، مناسب و مفید است.

وسایلوتجهیزاتمورداستفادهدرآموزشقرآن

ابزارها و رسانه های آموزشی جزئی از لوازم فرایند یادگیری است. این ابزارها و رسانه ها هرچه از تنوع و جذابیت بیش تری برخوردار باشد، بر عمق و وسعت یادگیری می افزاید. رسانه های مورد استفاده در درس قرآن عبارت اند از:

الف) کتاب درسی:  کتاب درسی، حلقه ی اتصال بین برنامه ریزان و معلّمان، دانش آموزان، اوّلیای آن ها و افکار عمومی جامعه است؛ به طوری که هیچ رسانه آموزشی دیگری از این نقش و اهمیت برخوردار نیست. ارکان مهم برنامه ی درسی مانند رویکرد، اهداف آموزش، منطق سازماندهی محتوا، روش های آموزش و شیوه های ارزش یابی در کتاب درسی تجلّی می یابد.

ب) لوحه ی آموزشی: لوحه، قسمتی از متن کتاب است که به صورت تصویر و یا نوشته برای تسهیل امر یادگیری به کار می رود. آموزگار جهت تمرکز و جلب توجه دانش آموزان، لوحه را در جلوی کلاس نصب می کند و به روشی که توضیح داده خواهد شد، از دانش آموزان می خواهد تا آیات قرآنی را بخوانند. لوحه های آموزش قرآن در پایه ی سوم ابتدایی، شامل آیات و عبارات قرآنی فصل اوّل و دوم(١٩ روز اوّل) کتاب درسی است.

ج) نوار آموزشی: در نوار آموزشی عبارات و اذکار نماز به صورت کوتاه، با نظم و ترتیب بیش تری نسبت به نوارهای رایج و با صوتی رسا و تلفظی واضح قرائت شده است.

د) کتاب راهنمای معلّم: به منظور ارتقای توانایی معلّم و کسب توفیق بیش تر در دست یابی به اهداف آموزشی، کتاب راهنمای معلّم ضروری است. معمولاً هر کتاب راهنمای معلّم، از دو بخش اصلی تشکیل می شود. در بخش اوّل، کلیاتی دربار هی اهداف، محتوای کتاب، روش های آموزش و ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و در بخش دوم توضیحات جزئی دربار ه ی هر درس ارائه می شود.

معلّم با مطالعه ی دقیق کتاب راهنما، از یک سو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا می شود و با بهره گیری از شیوه های تدریس ارائه شده بر توفیقات خود در دست یابی به اهداف آموزشی می افزاید و از سوی دیگر با استفاده از توضیحات و دانستنی هایی دیگر که مخصوص معلّم است، توانایی خود را در پاسخ دادن به پرسش های احتمالی دانش آموزان ارتقاء می بخشد و با اعتماد و اطمینان بیش تری در کلاس حضور می یابد.

این کتاب زمینه ی خلاقیت و ابتکار بیش تر در معلّم را نیز فراهم می آورد.

دانلود این مطلب بصورت PDF

:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ
Related Posts
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic