5 دبستانی

وبلاگی برای تمام کودکان

.

صفحات جانبی

تبلیغات

اهداف فعالیتهای فارسی بخوانیم پایه ابتدایی

نویسنده : معلم
تاریخ : چهارشنبه 3 بهمن 1397 10:35 ق.ظ
آنچه در این تحقیق ارائه می شود می تواند گوشه ای از فرایند عظیم یاددهی ویادگیری در فعّالیت های كتاب فارسی را به رشته ی تحریر در آورد وبر همه ی معلّمان تكلیف است تا با بررسی بخش به بخش هر تمرین آنها را آزموده وبهترین ها را گزینش و با دقّت ومراقبت لازم آنها را بكار بسته ونتایج بدست آمده را در فراخوان های مختلف در اختیار دیگر همكاران قرار دهند.

 

الف :شرح ، نقد و بررسی فعّالیت ها ی موجود دركتاب فارسی

 

این فعالیت ها شامل موارد زیر است:

 

 

*گوش كن وبگو

*ببین وبگو

* بگرد وپیداكن

*به دوستانت بگو

*واژه آموزی

*درست ونادرست

*نكته

*نمایش

*بازی

*كتاب خوانی

*با هم بخوانیم

*درك ودریافت

*گفت وشنود

*فعالیتهای ویژه

***(گوش كن وبگو)***
اوّلین فعّالیت كتاب بخوانیم پس از پایان هر درس گوش كن وبگو است ،كه در تمام            پایه های دوره ی ابتدایی مورد توجّه قرار می گیرد .این فعالیت میان معّلم وشاگرد تعامل ایجاد    می كند. توجّه ودقّت وتمركز حواس وارتقای درك شنوایی و مهارت در گفت وشنود از دست آوردهای این فعّالیت است.

از دیگر اهداف این فعّالیت ارزیابی از میزان آموخته های شاگرد از درس است واز طرفی شاگردانی كه درس را به خوبی فرا نگرفته اند از طریق دوستانشان با تكرار درس ،آن             رافرا  می گیرند.

باید اذعان داشت كه جامعه ی ما در بخش گوش دادن دچار مشكلاتی است هدف از این قسمت تقویت تمركز وتوجّه وواكنش نسبت به محیط وجمله سازی وبیان شفاهی وتقویت         بنیه گوش دادن در كودكان است ،معّلم آزادانه می تواند سئوالات دیگری در زمینه ی این تمرینها مطرح نماید (تقویت مهارت ادراكی گوش دادن )

چند توصیه ی مهم جهت دستیابی به اهداف فوق:

1-فرصت همفكری را برای همه ی شاگردان فراهم كنید.

2-تاحد امكان پاسخ ها كامل ادا گردد.

3-شاگردان را عادت داده تا قبل از پاسخ دادن تفكّر نمایند.

4-شاگردان عادت كنند تازمانی كه پرسش كامل خوانده نشده است پاسخ ندهند.

5-در صورت عدم پاسخ ،دانش آموز را هدایت نموده تا به متن بازگشته وپاسخ را تهیّه نماید.

 

 

***(ببین وبگو)***

 

 

در این فعّالیت از كتاب بخوانیم لازم است تا دانش آموز تصاویر را به خوبی مشاهده كند وآنچه را كه دیده است به زبان آورد. شاگرد باید این توانایی را بیابد كه تصاویر متوالی              را به یكدیگر ارتباط دهد و مفهوم موجود در آنها را ازآغاز تا پایان دنبال نماید .این تصاویر اغلب در مورد مفاهیمی همچون مسائل اجتماعی و فرهنگی وتربیتی است وضمن                    بالا رفتن سواد موجب آشنایی با نكات مطرح شده می گردد .

نظم فكری وتقوبت حافظه بصری وارتقای درك شنوایی ورشد وپرورش قوه ی بیان از جمله اهداف این فسمت با استفاده از چند تصویر مرتبط با هم تدوین شده است كه دارای اهداف زیر می باشد:

جمله سازی ،بیان شفاهی ،درك ارتباط میان تصاویر ،حركت صحیح چشم با توجّه به خط فارسی و ساخت داستانهای كوتاه و مرور آموخته هاازجمله ی این اهداف است.

قابل ذكر است كه این تمرینها را می توان از طریق روشهای مشاركتی  به بهترین شكل          ممكن آموزش داد.

در این فعالیت به نكات زیر توجه نمایید:

1-شاگردان را تشویق نموده تا به دقّت جزئیات موجود در تصویر را نگاه كنند.

2-در مورد تصاویر با هم صحبت وآنها را با زندگی روزمره خود ارتباط دهند.

3- تداعی تصاویر با رخدادهای زندگی.

4-در مورد تصاویر توضیح داده وعلل آنها را شرح دهند.

5-توضیحات به شكل مبسوط باشد ونه مختصر.

6-شاگردان در مورد رخدادها اظهار نظر نمایند.

 

 

 

 

***(بگرد وپیدا كن)***

 

 

هدف از آوردن این بخش آن است كه پس از خواندن درس شاگرد دوباره به درس رجوع نموده و دوباره درس برای آنها تكرار گردد كه خود یك شیوه ی خلّاق می باشد.

پرسشهای موجود دارای سمت وسوهای مختلفی می باشد و شامل چند دسته اند: برخی در جهت آموزش املا ،برخی آموزش حروف الفبا وتمرین استثناهای فارسی و مانند اینها می باشد .در این دسته از فعّالیت ها هدف آن است كه ضمن مرور ونگاهی به كل متن درس توجّه آنها  به آن دسته از واژه هایی كه باید پیدا كنند جلب شود وشكل نوشتاری آن ها  در ذهن     دانش آموزان نقش بندد.

دانش آموزان باید در جست وجوی كلمات وجملاتی باشند كه در  حوزه های مختلف معنایی ویا املایی مطرح می باشد مانند : آموزش املا و انشا و درك مطلب مورد نظر است.

از اهداف مهمّ در این بخش بالا بردن دقّت كودكان در شناخت محیط ودقّت در درس           آموخته شده وایجاد حس كنجكاوی می باشد وشاگرد با توجّه به صورت كلی كلمه          خواندن آن را با كمك تصویر فرا می گیرد نحوه ی آموزش این تمرین باتوجّه به شرایط كلاس ونظر معلّم می تواند متفاوت باشد.

برای رسیدن به اهداف این بخش از فعّالیت ها توجه به نكات زیر ضروری است:

1-از دانش آموزان خواسته شود برای یافتن پاسخ ،درس را از اوّل تا آخر مرور نمایند

2-بهتر است برای یافتن پاسخها به صورت گروهی عمل نمایند و گاه برای جذاب شدن           تمرین را به شكل مسابقه می توان اجرا نمود.

3-پس از یافتن پاسخ توسط شاگردان بهتر است پاسخها خودشان  را با سایر موقعیت ها ارتباط دهد.

4-پس از انجام فعّالیت باید پرسیده شود كه چه نكاتی را د دریافته اند.

 

 

***(به دوستانت بگو)***

 

 

این فعّالیت مندرج در  كتاب بخوانیم علاوه بر مهارتهای مربوط به گفت وشنود وتوسعه ی درون دادها وبرون دادهای شفاهی كودكان در پی آن است تا دانش آموزان بتوانند در یك فضای َامن و صمیمی و بدون هیچ اضطراب و تشویش نظرها وعقاید واحساسات و عواطف خود را به راحتی در جلوی جمع بیان نمایند.

برخی از پرسشها ی مندرج در این فعّالیت به منظور پیوند دادن متن درس با زندگی واقعی و وادار نمودن آنها به حل یك مسئله اجتماعی است و برخی دیگر مكمّل معنایی درس و بسیاری دیگر از آنها به طور مستقیم بربیان احساسات وعقاید دانش آموزان معطوف است.

ایجاد ارتباط عاطفی وفضای صمیمی وبحث وگفتگو در محیطی پر از مهر ودوستی وتقویت مهارت گفتن وشناخت افراد خجالتی وایجاد  اعتماد به نفس  از اهداف مهم این بخش از تمرینها است.

این تمرینها جنبه ی خلّاق داشته وباز پاسخ هستند وشاگرد با استفاده  از تخیّل ویا تفّكر مطلبی را در ذهن خویش مدوّن وبه دوستان خوددر كلاس ارائه می دهد.

همه باید حرف بزنند ومعلّم با ایجاد فرصتهای مساوی برای همه ی شاگردان آنها را تشویق به گفتن می نماید

.توصیه می شود :

1-دانش آموزان در مورد سئوال در گروه خود ویا با گروههای مجاور بحث وتبادل نظر نمایند.

2-معلّم باید فضایی فراهم آورد تا دانش آموزان ضمن پاسخ به پرسشها موقعیتهای قبلی را نیز كه مرتبط با این پرسشها می باشد را بیان نمایند.

 

***(واژه آموزی)***

 

 

قلب هر زبان واژه های آن زبان هستند .كودكان از پایه ی سوم می توانند تا سه هزار واژه به گنجینه واژگانی خود بیفزایند.

هنگام ورود به مدرسه كودكان تعداد زیادی از واژه ها را از طریق برخورد با اطراف خود دریافته اند ودر ذهن خود دارند برخی از واژه ها را در گفتگوهای روزمره استفاده وبرخی را اگرچه استفاده نمی نمایند امّا مفهوم آنها را می دانند.

كودكان در دبستان شكل نوشتاری واژه ها را از طریق خواندن همراه با معنای آن به ذهن     می سپارند.یكی از راههای واژه آموزی كشف روابط مفهومی واژگانی به صورت مختلف است برخی از این راهها عبارتند از:هم مفهومی،هم معنایی،تضاد معنایی وتضاد متشابه.

 برای آموزش بهتر واژه آموزی باید به نكات زیر توجّه نمود:

1-تعمیم واژه های آموخته شده به زندگی روزمره.

2-در آموزش واژه ها از شاگردان خواسته شود تا بگویند چند بار با واژه ها  برخورد نموده وچگونه.

3-در كلاس فرصتهایی ایجادنموده تا شاگردان واژه ها را در گفتار ونوشتار به كار ببرند.

 

 

***(درست و نادرست)***

 

این فعّالیت از كتاب بخوانیم مشتمل برجملاتی است كه برخی از آنها از نظر معنایی              درست و برخی دیگر نادرستند. بیشترآنها با متن درس ارتباط دارند و برخی دیگر به                      اطلاعات عمومی شاگرد مربوط می شود.

فعّالیت مذكور كه در همه ی پایه های دوره ی ابتدایی یافت می شود سهمی از تحقّق اهداف برنامه ی درسی زبان آموزی را به عهده دارد. علاوه بر تقویت دقّت وتمركز شنوایی وتوجّه دادن دانش آموزان به هسته ی معنای پیام در جمله، بیشتر نقش ارزشیابی میزان درك وفهم شاگردان را نسبت به درون مایه ی درس بررسی می كند.در این فرایند ارزشیابی فقط میزان درك شاگردان برای معلّم سنجیده نمی شود بلكه خود نیز نوعی ارزشیابی برای شاگردان است.او با حدسی كه در باره ی درست یا نا درست بودن جمله می زند میزان دانسته ها و  یافته های خود را از درس می سنجدوضعفها وقوّتّها برایش آشكار می شود.در این میان پاسخهای درست واشتباه خود را با دیگر هم كلاسان نیز مقایسه می كند.

علاوه برموارد مذكور جملاتی كه برای شاگردان خوانده می شود ساختار نوشتاری آنها نیز برای او روشن می شود و براثر تكرار در شنیدن جملات صحیح نوشتاری است كه نوشتن  آنها به صورت صحیح نیز برای او آسان می شود در نتیجه بسیاری از فعّالیت های شفاهی        هم به نگارش شاگردان كمك می كنند.

برای اجرای بهتر این فعّالیت توجّه به این نكته ها ضروری است:

1-چون این فعّالیت جنبه ی ارزشیابی دارد در صورت حدسهای نادرست سعی شود            تا دانش آموز علّت ضعف را كشف وآن را برطرف نماید.

2-محیط كلاس هنگام طرح پرسشها بانشاط وپر تحرّك باشد.

3-برای پاسخگویی به دانش آموزان فرصت دهید.

4-این فعّالیت به شكلهای گروهی وفردی قابل اجرا می باشد.

5-در صورت پاسخ اشتباه شاگردان را تشویق تا به گفتگو پاسخ صحیح را پیدا نمایند.

 

***(نكته)***

 

برای به كارگیری درست زبان و توفیق در برقراری ارتباط گفتاری ونوشتاری و                      سازمان دهی بهتر ذهن و فكر، دانش آموزان نیازمند هستند تا الگوهای صحیحی را در زبان فارسی معیار بدانند و عادت كنند تا از آنها در گفتار ونوشتار خود استفاده نمایند.

در روند زبان آموزی در ابتدایی، علاوه بر تلاش برای رشد وتقویت مهارت زبان آموزی نقش   فرا زبانی وتقویت آن در ذهن وزبان نیز در برنامه ی درسی زبان آموزی مطرح است به طوری كه دانش آموز بتواند از زبان فارسی معیار برای تغییر وتفسیر زبان استفاده نماید یعنی واژه ای را تفسیر ویا تعریف كندوبه تشریح وتبیین عناصر زبانی بپردازد وسازمان درونی كلمات وجملات را بشناسد وبتواند جملات صحیح دستوری را در گفتار ونوشتار خود به كار گیرد.

در كتاب سوم بخشی به نام نكته مطرح شده است تا از طریق این فعّالیت باساخت نحوی زبان آشنا شود.

بیشتر تمرینهای مربوط به فعّالیت نكته كار روی ساختار جمله است وتطبیق دادن فعل با فاعل وبه كارگیری ساختار جمله های صحیح با الگوهای دستوری منطبق برزبان فارسی معیار وبه كار گیری ساختار صحیح جمله ها با توجّه به زمانهای مختلف وبه كارگیری صفت واضافه كردن صفاتی به اسم ها برای زیباتر شدن جمله ها وموارد دیگر از طریق این فعّالیت آموزش داده می شود.

در آموزش این فعّالیت باید نكات زیر را در نظر داشت:

1-آموزش دستور زبان به شكل غیر مستقیم انجام می پذیرد.

2-اموزش باید با استفاده از مثالهای فراوان و مرتبط با نكته صورت بپذیرد.

3-نكته را با درسها وتجارب كودك پیوند زد.

4-شرایط را به شكلی مهیّا نماییم تا دانش آموزان جملات متنوع تری را مطرح نمایند.

 

 

***(نمایش)***

نمایش در بروز افكار ،احساسات ، عواطف وتظاهرآنها به نحوی در چهره ودیگر اعضا واندامهای بدن است.تیشتر فعّالیت های نمایشی در كتاب فارسی سوم ،بازی های نمایشی است كه به دو شكل صامت وگویا است.در نمایش صامت كه«پانتومیم» نامیده می شود تصویر افكار،احساسات وعواطف كه روی صورت واندام های بدن،دست ها تجلّی می یابدنشان داده می شود.

نوع دیگر نمایش ،با گفتگو همراه است كه در آن روندی داستانی دنبال می شود.بازیگران با حركات نمایشی وگفتگو ها ،حوادث وشخصیت های داستان را به گونه ای مجسّم می كنند تا هم داستان را به اجرا در آورند وهم بتواننددر بیننده تأثیرلازم را بگذارند.

نوع دیگر نمایش،نمایش خلّاق است.این نوع نمایش ،یك فعّالیت نمایشی سازمان یافته است كه بیشترین تأكید آن،بر مراحل انجام دادن كار است تا برحاصل آن.

فعّالیت فوق باید به خودی خود خلّاق باشد و عمق بیشتر شخصیت ها ونكته های نهفته ی نمایش را نشان دهد.نمایش خلّاق از هر گونه رسمیّت رها است هدف آن بیشتر رضایت خاطر در افرادی است كه خود را درگیر آن كرده اند.این فعّالیّت بخشی از طبیعت كودك است و  می تواند به راحتی و با موفّقیت توسط آموزگار محترم ابتدایی به كار گرفته شود.

بهتر است آموزگار پیش از انجام نمایشهای خلّاق برای آماده سازی شاگردان بازی هایی مانند چیستان،حدس زدن و چه احساسی دارم  را انجام دهد.

انجام نمایش ما را در رسیدن به اهداف زبان آموزی یاری می دهد و به طور كلی نمایش تأثیرات آموزشی وپرورشی در رفتار دانش آموزان دارد،برخی از این تأثیرات عبارتند از :

1-كمك به دانش آموز در بیان فكر واحساسات درونی خویش.

2-مفهوم آموزشی از موارد مورد توجّه در نمایش است.

3-نمایش امكانی را فراهم می كند تاخلّاقیت وابتكار شاگردان كه در قالب ذهن اوست به عمل وحركت درآید.

4-نمایش موجبات شادی ونشاط وانبساط خاطر را در دانش آموز فراهم می كند واز خشكی برنامه های درسی می كاهد.

 

 

***(بازی)***

 

كودك در زمان كودكی ، بسیاری از اوقات خود را به بازی می گذراند.اوبسیاری از دانش وتجارب خود را در باره ی دنیای پیرامون از طریق بازی به دست می آورد. او از طریق بازی نخستین گامها را برای اجتماعی شدن برمی دارد .از طریق بازی گروهی،همكاری وتشریك مساعی در وی ظاهر می شود. می آموزد كه چگونه مورد پذیرش اعضای گروه  قرار گیرد وبه رعایت نكات اجتماعی وقواعد بازی بپردازد.

او در بازی های گروهی با ارزشهای اخلاقی آشنا می شود و توانایی های خود را با دیگران مقایسه می نماید وموجب ارتباط بهتر او می گردد .

بازی مورد تأكید در برنامه های درسی زبان آموزی است زیرا از طریق بازی های گروهی شاگرد به ارتقای شنوایی ورشد قوه ی بیان و تقویت چهار مهارت زبان آموزی نائل می گردد.

زندگی از نظر كودكان به معنای بازی است بنابراین مؤلفین با الهام از این نظریه ی تربیتی بخش بازی را مدون نموده اند وهمچنین با نمایش های ساده محیطی را برای كشف استعدادهای كودكان و آموزش غیر مستقیم مسائل ومهارتهای زبانی و آماده كردن كودك برای آینده فذاهم آورده اند .

برای بهره گیری مطلوب تر از این فعّالیت به نكات زیر باید توجّه نمود:

1-در بسیاری از بازیها هدف آن می باشد كه فرد از قوّه ی فكر وزبان از طریق ارتباط میان شاگردان استفاده نماید.

2-برای جذّاب كردن بازی ها از بازی های منطقه ای استفاده گردد.

3-طول زمان بازی جهت جلوگیری از خستگی دانش آموزان  كوتاه باشد.

4-هنگام استفاده از بازی های زبانی باید به شاگرد فرصت تفكّر ومشاركت ،جهت پاسخ گویی داده شود.

5-از فزایند بازی می توان در جای جایٍ تدریس استفاده نمود.

 

***(كتاب خوانی)***

 

كتاب مناسب ، بهترین وسیله برای دانش آموز جهت غنی تر كردن  اوقات فراغت و لذّت از آن لحظات است .خواندن كتاب ،عادت به مطالعه وانس با آن ،رشد كلاس ، پرورش قدرت تفكّر ،اخذ اطّلاعات وغنی كردن اندوخته های ذهنی  و گنجینه ی واژگانی و افق                درك مفاهیم ، به واسطه ی كتاب خوانی در دانش آموزان گسترش می یابد.

خواندن كتابهای داستانی ،ابزار مناسبی برای تربیت كودك وشكل گیری شخصیت وی در جهتی است كه جامعه از او انتظار دارد.كتاب خوانی فرصتی برای كودكان فراهم می كند تا بسیاری از ارزش های اخلاقی وخصوصیات پسندیده در وی درونی شود.كودك دبستانی، میل به همانند سازی دارد.هنگامی كه او داستانی را خوانده ویا می شنود ،دوست دارد ،خود را در متن آن بیابد و با شخصیت داستان همانند سازی كند .در نتیجه ،الگوی شخصیتی موجود در داستان ،در كودك شكل می گیرد واو رفتارهای خود را با رفتارهای مطلوت  شخصیت داستان ،منطبق وهمانند می سازدواز رفتارهای ناشایست شخصیت های داستان ،به خطا بودن رفتار خود پی می برد و براین اساس سعی در تغییر رفتار خویش می نماید.

اوبا مطالعه ی داستان ،بسیاری از رفتارهای اجتناعی وراه برقراری ارتباط را می آموزد،نسبت به دنیای اطراف خود،به شناخت وتجارب ارزشمندی دست می یابدو مطالب                      زیادی فرا می گیرد.

براین اساس، برنامه ی درسی زبان آموزی تأكید ریادی برانجام این فعالیت داردوتوصیه          می كند كه هر هفته حداقل یك كتاب توسط شاگرد خوانده ودر كلاس جهت بحث مطرح شود.گاهی در مورد عناصر ویا شخصیت ها ویا پیامها بحث نمایند وگاه خلاصه آن را بیان نمایند،گاه احساس خود را از خواندن این داستان بیان نمایند،با نام نویسنده وبا شناسنامه ی كتاب آشنا شوند ،چرا كه این فعالیت تمرینی برای مطالعه در دوران بزرگسالی است.

باید توجّه داشت كه در اتخاذ شیوه ی مناسب این روش دست معلم باز است ،امّاپیشنهاد       می شود كه در گروههای دو ویا سه نفره ،كتاب را برای دوستان خود بخوانند و بقیه پس از اتمام داستان در مورد متن داستان با یكدیگر گفت وگو نمایند.

آموزش كتاب خوانی می بایست از دوران كودكی آغاز گردد مؤلف باعنایت به این مهم پنجاه وهفت عنوان كتاب مناسب كودك را در پایان كتاب بخوانیم پیشنهاد نموده است .این كتابها محتوای دانشی دارند و سعی

می كنند كه فضای كتاب خوانی را گسترش دهند، ازطریق این تمرین مهارت خواندن در آنها گسترش می یابد.

 

 

 

 

***(با هم بخوانیم)***

 

لذت بردن از زندگی از اوّلین وبدیهی ترین حقوق كودكان است بنابراین، فعّالیت فوق با توجّه به این اصل تدوین شده وفقط جنبه ی التذاذی دارد ،كودكان از با هم بودن وبا هم خواندن بسیار لّدت می برند این شعرها همراه با وزن وآهنگ دلنشین می باشند واوقات خوش   وبا نشاطی را برای شاگردان در كلاس وخارج كلاس ایجاد می نمایند.

شعر وسرود برای كودكان ،گذشته از ایجاد نشاط زمینه ای مناسب برای زبان آموزی ،شناخت واژگان ،آشنایی با مفاهیم و ارزشهای اجتماعی واخلاقی ودینی و علمی وفرهنگی ایجاد  می كند.سرودن برای كودكان از دیر باز در فرهنگ ما رایج بوده است .معمولاً شعر كودك را بزرگسالان می سرایندكه آنها باید نكاتی را در نظر داشته باشند:

الف:دنیای كودك را به خوبی شناخته باشند.

ب:از وزن های كوتاه وآهنگین استفاده نمایتد.

ج:از واژگان خود كودكان استفاده نمایند.

د:از پرداختن به مفاهیم مشكل بپرهیزند و000.

شعرها در كتاب بخوانیم دارای ویژگی های خاصّی می باشد همجون:

1-هرسروده متناسب بادروس فصل آورده شده است.

2-آهنك سروده ها متناسب با عواطف كودك است.

3-در پایه های سوم تا پنجم سعی شده است تا از اشعار شاعران بزرگ نامدار نیز بهره گیری شود.

4-بیشتر سروده ها در قالب چهارپاره آورده شده است.

5-برای كوتاه كردن شعرها گاهی اوقات بند یا بندهایی از شعر حذف می گردد.

 برای اجرای بهتر این فعّالیت توجّه به نكات زیر دارای اهمّیت است:

1-بهتر است سروده ها گروهی خوانده شوند.

2-استفاده از نوارهای موسیقی هم آهنگ با شعرها.

3-عدم ضرورت در حفظ وتوضیح شعرو معرفی قالب شعری.

4-شناخت شاعران این سروده ها در حدّامكان.

5-دقیق خواندن شعر توسط معلّم.

6-اجرای این شعرها برای ترغیب و تشویق در مراسم آغازین.

7-بنا به ضرورت، آموزگار شعرهای دیگررا هم به صلاحدید خود می تواند استفاده نماید.

 

***(درك ودریافت)***

 

در پایه ی چهارم وپنجم فعّالیت فوق آورده شده است.این فعّالیت موجب تعامل بین معلّم وشاگرد می گردد.توجّه،دقت،تمركز خواس،ارتقای شنوایی ومهارت در گفت وشنود از نتایج این فعّالیت می باشد.

با طرح این پرسشها معلّم از میزان آموخته های كودك آگاه می گرددوشاگرد مطالبی زا كه یاد نگرفته است را مرور می كند.

برای انجام بهتر این فعّالیت توجه به نكات زیر ضروری می نماید:

1-پس از طرح پرسش برای ارائه ی پاسخ فرصت تفكّر داده شود.

2-بهتر است پاسخها مبسوط باشد ونه مختصر.

3-شاگرد را عادت دهیم تا با تفكر سئوال را پاسخ دهند.

4-نظر شاگردان را در باره ی سئوالات جویا شویم.

 

 

 

 

 

***(گفت وشنود)***

 

از طریق این فعّالیت دانش آموزان در فضایی صمیمی بدون هیچ اضطرابی نظرات خود را در گروه ویا كلاس ابراز می كنند.

برخی از پرسشهای مطرح شده جهت پیوند میان تجارب عادی كودكان با محتوای درس است و برخی دیگر مكمّل معنایی درس می باشند.جهت بهبود در اجرای این فعّالیت توجّه شود كه :

1-پس از طرح پرسش شاگردان در گروه بحث وسپس با گروههای مجاور گفت وگو نمایند.

2-شاگردان می توانند از موقعیت های مشابه كه برایشان اتّفاق افتاده است یاد نموده وآنها را برای كلاس مطرح كنند.

 

***(فعّالیتهای ویژه)***

 

چنانكه قبلا ًو در پایه های اوّل تا سوم اشاره شد فعّالیت هایی همچون(نمایش ،بازی،              كتاب خوانی و با هم بخوانیم) وجود دارد كه در پایه ی چهارم وپنجم تحت عنوان فعّالیتهای ویژه مطرح شده است ودارای همان اهمّیت واهداف قبلی بوده ومی باشد.

 

ب:طرح چند پیشنهاد جهت بهبود كمی وكیفی فعّالیتها.

 

اكنون پس از بررسی فعّالیت های موجود در كتاب بخوانیم فهرست وار چند پیشنهاد وراهكار جهت بهبود تدریس كتاب بخوانیم وفعّالیتهای فوق ارائه می گردد:

1-    برخی از شعرهای موجود، تناسبی باسن كودكان ندارد وبهتر می نماید از سروده های     ساده تر استفاده شود.

2-   برخی از دروس طولانی وملال آور هستند وبهتر است كه موارد اضافه حذف ودروس كوتاه تر شوند

3- ایجاد نگرش مثبت در معلّمان نسبت به كتاب فارسی جدید از طریق برگزاری همایش ها وسمینارهای كوتاه وبلند مدّت

4-  تربیت مدرسان مراكز تربیت معلّم به دلیل برخورد مستقیم با دانشجویان بدو                    ورود به حرفه ی آموزگاری

5-   هماهنگی با دفتر تكنولوژی جهت تهیّه ی وسایل كمك آموزشی

6-   آموزش هماهنگ راهنمایان تعلیماتی، مدیران ومعاونان مدارس ابتدایی

7-    ارزیابی وسیع كتاب جدید از دید معلّمان ، شاگردان ،اولیا وتمامی افراد واقشار ذینفع

8-  حفظ پویایی كتاب جدید از طریق مطالعه وسیع وهمیشگی نظام های زبان آموزی جهان

9-   توجّه به تدریجی بودن آموزش وعدم شتاب زدگی در تدریس این كتاب

10 -تشویق معلّمانی كه در زمینه ی فوق تلاش وفعّالیت ویژه می كنند

11-ارزشیابی از دروس به صورت غیر مستقیم

12-داشتن سعه صدر جهت انجام فعّالیت هااز طرف معلّمان

13-ایجاد محیط مناسب در كلاس برای ابراز خود در گروه

14-برآوردن نیازهای روانی كودك از طریق انجام فعّالیت هابه شیوه ی مشاركتی(تعلّق به گروه،نیاز به محبّت،پذیرش اجتماعی و000.)

15- نظارت دقیق معلّم در مراحل اجرای تدریس

16-استفاده از كاغذهای مناسب در تهیّه ی كتب درسی

17-استفاده از چند تصویر واقعی در كنار تصاویر نقّاش شده بخصوص در پایه ی اوّل

18-دادن فعّالیت های انتخابی جهت انجام آنها توسط شاگردان

19-اقدام جهت فراخوان بزرگ(بازی وآموزش )در سطح ایران وجهان.

 

 

 

***(منابع)***

 

 

-آتش روز،منوچهر،مجموعه طرح درسهای نمونه بخوانیم اول،زمستان 1383.

-آتش روز،منوچهر،بررسی مشكلات مربیان تربیتی،فوق لیسانس،زمستان 1374.

-پیری،عفّت،بررسی كتاب بخوانیم پایه ی اول دبستان،لیسانی،مركز تربیت معلّم شیخ انصاری دزفول،1382

-روش تدریس فارسی،مراكز تربیت معلّم.

-زندی،بهمن،روش تدریس فارسی (در دوره دبستان)،چاپ اول،تابستان1378.

-زاهدفر،شهناز،بررسی وتجزیه وتحلیل كتاب جدیدالتاَلیف فارسی اول دبستان،لیسانس،مركز تربیت معلّم شیخ انصاری دزفول،1382.

-سنگری ،محمّد رضا،طراحی آموزشی فارسی اول،چاپ اول،1383.

-شریعتمداری،علی،اصول وفلسفه ی تعلیم وتربیت،چاپ سیزدهم،1378.

-قاسم پور،داریوش،بررسی میزان تاثیرگذاری كتاب بخوانیم وبنویسیم در مهارت هاوفرایند آموزشی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان شوش،لیسانس،مركز تربیت معلّم شیخ انصاری دزفول،1382.

-كتابٍ معلّم (راهنمای تدریس)فارسی اول و دوم وسوم وچهارم،جمعی از مؤلفین،1383.

-ندیمی نسب،پوران،بررسی روشهای تدریس كتاب فارسی،لیسانس،مركز تربیت معلّم شیخ انصاری دزفول،زمستان 1380.

 
:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ
Related Posts
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات